کنتور آب جدید R160

کنتور آب کلاس c
دهنه 80
مقاوم و با دوام
رنگ بهداشتی
محصول سال 2019
رنگ آپوکسی بهداشتی 
گارانتی تعویض 
با سیستم گردش آب استاندارد به طوری که اگر اشتباه هم نصب شود، درست کار می کند

2019